YOYO ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

YOYO ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

GENEL KOÅžULLAR

1.TARAFLAR

Bir yanda merkez adresi ‘’Maslak Mah. Sümer Sok. Kar Plaza Blok No:4/11 Sarıyer/Ä°STANBUL’’ adresinde mukim ve Sarıyer Vergi Dairesi’nde 9820414104 vergi numarası ile kayıtlı bulunan YOYO Bilgi Teknolojileri ve Turizm Ticaret A.Åž. (bundan böyle YOYO olarak anılacaktır) ile diÄŸer tarafta YOYO’ ya üye olmak için bizzat bu sözleÅŸmeyi internet üzerinden ve / veya  fiziki olarak imzalayan ve onaylayan, gerçek veya tüzel kiÅŸi(bundan böyle ÃœYE olarak anılacaktır) arasında, aÅŸağıdaki  ÅŸartlar dahilinde iki nüsha olarak tanzim ve imza edilerek bir nüshası Ãœye’ye verilmiÅŸtir.

Bu Sözleşme, YOYO ile Üye arasında bir Araç Paylaşım ve Taşıt/Araç Kiralama hizmeti üyelik sözleşmesidir. Üye, üyelik süresince aşağıda yer alan hüküm ve kurallara uymayı, sorumlulukları ve yükümlülükleri yerine getirmeyi peşinen kabul etmiştir.

BU SÖZLEŞME’NİN TÜM HÜKÜM VE KOŞULLARI ÜYE TARAFINDAN KABUL EDİLİP ONAY SÜRECİ TAMAMLANMADIKÇA, ÜYE YOYO'YA AİT ARAÇLAR VE/VEYA HİZMETLERDEN YARARLANAMAYACAKTIR.

Bu Sözleşme'yle ilgili üye bilgi almak istediği ya da herhangi bir bildirimde bulunmak istediği takdirde merhaba@driveyoyo.com adresine elektronik posta göndererek veya 0 (850) 360-9696 numaralı telefonu arayarak bilgi edinme hakkını kullanacaktır.

Bu üyelik sözleÅŸmesi www.driveyoyo.com/tr/sozlesme adresinden eriÅŸilebilir olup, YOYO bu sözleÅŸmedeki hüküm ve koÅŸulları dilediÄŸi zaman deÄŸiÅŸtirme hakkına sahiptir.  SözleÅŸme'nin deÄŸiÅŸtirilen hüküm ve koÅŸullarının sitede yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe gireceÄŸi ve üyeyi baÄŸlayacağı, üye tarafından peÅŸinen kabul edilmiÅŸtir.

Üyelik bilgileri tam ve eksiksiz olarak girilmiş olsa dahi, YOYO’nun herhangi bir gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak üyeliği onaylamama ve sözleşme konusu taşıtı teslim etmeme hakkı saklıdır.

Bu Sözleşme'nin YOYO araç ve hizmetlerini kullanıma ilişkin bazı hükümleri ve kuralları, YOYO aracının bulunduğu bölge ve/veya aracın kullanılacağı şehre, araç marka ve modeline göre değişiklik gösterebilir. Üye bu farklılıkları peşinen kabul ettiğini ve imza sürecinden sonra bu hususlara veya sözleşmenin diğer hüküm ve koşullarına itiraz etmeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

2.TANIMLAR

a."Üye": Bu Sözleşmeyi internet üzerinden ve/veya fiziki olarak imzalayan ve onaylayan, kredi kartı bilgilerini sisteme giren, gerçek veya tüzel kişidir.

b."Araç": İşbu sözleşmede belirtilen koşullara uyulması şartı ile önceden yapılan ve YOYO tarafından onaylanan rezervasyon ile kiralama süresince Üye’ nin kullanımına sunulan taşıttır.

c."Sözleşme": İster basılı halde, ister YOYO internet sitelerinde ve/veya mobil uygulamalarda elektronik formatta yayınlanmış olsun, bu Üyelik Sözleşmesi ve Ekleridir. Ekler, işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Mevcut sözleşme ve ekler üzerinde gerçekleşebilecek olan değişiklikleri üye peşinen kabul eder.

d."Araç Paylaşımı": YOYO tarafından İşbu Sözleşme doğrultusunda üyelere sunulan, belirli park noktalarındaki araçların üyeler tarafından sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde rezerve edilmesi ve kiralık olarak kullanılması hizmeti.

e."Kurallar": Ãœye'nin YOYO hizmetini kullanımına iliÅŸkin bu SözleÅŸme‘de yer alan veya YOYO'nun internet sitelerinin ve mobil uygulamalarının baÅŸka bölümlerinde yayınlanan tüm kuralları içerir. 

f."Ekler": İşbu Sözleşme'ye dahil edilmiş veya İşbu Sözleşme‘de atıfta bulunulmuş ve YOYO internet sitesinde yayınlanan tüm YOYO kuralları, araç kullanım kuralları, yönergeleri, fiyat planları, politikalar, ek hizmet bedelleri ve cezalarını içeren metinler.

g."Yıllık Üyelik Ücreti": Üyeliğin başlatılması ve 1 yıl süreyle devamı için üyelerden ilk yıl alınan ücret.

h. “Yıllık Üyelik Yenileme Ücreti”: 1 yıl sonraki üyelik yenileme döneminde alınacak ücrettir.

ı. "Saatlik Ücret": Kullanılan her 1 (bir) saat karşılığında ödenecek kiralama ücreti ile diğer ücretler (mesafe ücreti, hasar ücreti, cezalar vb.) hariç Üye'nin ödeyeceği ücret.

i."Günlük Ücret": En fazla 24 (yirmi dört) saat kullanım karşılığında, diğer ücretler (mesafe ücreti, hasar ücreti, cezalar vb.) hariç Üye'nin ödeyeceği ücret.

j. "Aylık Ücret": En fazla 30 günlük kiralama süresi için, diğer ücretler (mesafe ücreti, hasar ücreti, cezalar vb.) hariç Üye'nin ödeyeceği ücret.

k."Mesafe Ücreti": Rezervasyon süresi içerisinde Üye‘nin araç ile kat ettiği her 1 (bir) kilometre mesafeye karşılık Üye‘nin ödeyeceği ücret.

l."Tarife": YOYO tarafından serbestçe belirlenen ve YOYO internet sitesinde yayınlanan Saatlik Ücret, Günlük veya Aylık Ücret, Mesafe Ücreti ve diğer tarife ücretlerini gösteren fiyat listesi.

m."YOYO PUAN": Üye hesabına eklenen her türlü hediye, kampanya ve krediler. Bedelsiz kullanımlara ilişkin vergiler ayrıca ücretlendirilir.

n."Kiralama Süresi": Aracın, rezervasyon süresi başlangıcı ile rezervasyon süresinin bitmesini müteakip sözleşmeye uygun şekilde tekrar kiralama noktasına geri bırakılarak YOYO'ya teslim edilmesine kadar geçen süredir.

o. "Aylık Ücret": En az 30 günlük kiralama süresi için, diğer ücretler (mesafe ücreti, hasar ücreti, cezalar vb.) hariç Üye'nin ödeyeceği ücret. Mevcut bir rezervasyonun 30 güne uzatılması bu tanımlamanın dışında kalır.

ö. Taşıt Tanıma Sistemi: Araçların anlaşmalı istasyonlarından otomatik olarak, para ödemeden ve fatura almadan yakıt almalarını sağlayan ve dolum bilgilerini taşıtın kilometresi dâhil el değmeden elektronik ortamlarda araç sahibine ulaştıran sistemdir.

3.YOYO HÄ°ZMETÄ°'NÄ°N KULLANIMINA Ä°LÄ°ÅžKÄ°N TEMEL HÃœKÃœMLER

3.1  Ãœye YOYO araçlarını yalnızca müsaitlik durumuna göre, bu SözleÅŸme'nin hükümlerine uygun olarak ve ilgili tüm ücret ve bedelleri ödemek kaydıyla kiralayabilir ve YOYO’nun rezervasyonu onaylaması ile kullanabilir.

3.2 YOYO uygun görmediÄŸi durumlarda, rezervasyon ücretini iade ederek rezervasyonu iptal etme ve aracı Ãœye’ ye teslim etmeme, devam eden bir rezervasyonun kiralama süresi son bulmamış olsa dahi aracın konumunu tespit ederek, üyeye herhangi bildirim yapmaksızın aracı geri alma hakkına sahiptir. Bu durumda Ãœye kiralama süresi dolmadan araç anahtarını YOYO’ ya teslim etmekle yükümlüdür. Her ne sebeple olursa olsun, anahtar teslim edilene kadar oluÅŸacak kiralama ücreti Ãœye’den tahsil edilecektir. Teslim edilmeyen anahtarın bedeli ve/veya araç kilit sisteminin deÄŸiÅŸim ücreti üyeye ayrıca faturalandırılacaktır. Ãœye bu ek maliyetlerin hiçbirine itiraz etmeyeceÄŸini kabul eder.

3.3 Üye, araç içerisinde kişisel ve/veya değerli eşyalarını bırakmasından, unutulmasından, çalınmasından kaynaklanan her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. YOYO aracından kişisel eşyaların çalınması, kaybolması, unutulması veya Üye'nin başına gelen şahsi kazalar sigorta kapsamında değildir. Bu eşyalara ilişkin olarak Üye, YOYO 'dan herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

3.4 YOYO, tüm YOYO araçlarının, mobil ve internet tabanlı uygulamaları ve Üye'nin erişim kartı ("YOYOkart") dâhil olmak üzere, İşbu Sözleşme'nin süresi boyunca Üye'ye sağladığı veya Üye'nin kullanımına sunduğu her ürünün sahibidir. Üye'nin,bu Sözleşme kapsamında herhangi bir YOYO aracı veya YOYO tarafından temin edilen herhangi bir ürünün kullanımı veya bu araç veya ürüne ilişkin hakları, bu Sözleşme'de belirtilen kullanım haklarıyla sınırlıdır.

4.ÃœYELÄ°K ÅžARTLARI

4.1 YOYO hizmetinden yararlanmak için Ãœye’nin aÅŸağıdaki koÅŸulları saÄŸlaması gereklidir. Ãœye, YOYO hizmetinden yararlanmak için, aÅŸağıdaki kriterleri saÄŸladığını gösteren belgeleri ibraz etmek ve sözleÅŸme süresince bu kriterlerin uygunluÄŸunu ve devamlılığını saÄŸlamakla sorumludur. Bu koÅŸullarda yapılacak deÄŸiÅŸiklikler www.driveyoyo.com üzerinden yayınlanacak olup, Ãœye’nin yeni koÅŸullara uygun olmaması durumunda da üyeliÄŸi feshedilebilir.

- Ãœye olmak için minimum 1 (Bir) yıllık, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uyarınca geçerli bir ehliyete sahip olmak zorunludur.

- Rezervasyon iÅŸlemlerinde Ãœye’ye ait yeterli limiti bulunan (sanal olmayan) kredi kartının kullanılması gerekmektedir. YOYO gerekli gördüğü durumlarda güvence olarak ikinci bir kredi kartını talep etmek hakkını saklı tutar.

- Ãœyenin kredi deÄŸerlendirme kuruluÅŸları tarafından verilen güvence notunun YOYO tarafından onaylanması gerekir. Kredi deÄŸerlendirme kuruluÅŸları tarafından gönderilen SMS’lere üyenin onay vermesi zorunludur. Ãœye finansal notunun YOYO tarafından sorgulanabileceÄŸini peÅŸinen kabul eder.

- Ãœye son 1 (bir) yıl içerisinde ehliyetine el konulmamış, son 2(Ä°ki) yıl içerisinde %100 kusurlu olarak 2 (iki)'den fazla kaza yapmamış ve son 5(BeÅŸ) yıl içerisinde alkollü ve uyuÅŸturucu madde etkisi altında araç kullanmaktan herhangi bir ceza uygulanmamış olduÄŸunu beyan etmelidir.

- YOYO, Üye tarafından sözleşme kapsamında sunulmuş olan bilgi ve belgeleri kontrol etmek amacıyla ilgili kurum/kuruluşlara başvurma, pasaport fotokopisi veya ikametgâh belgesi gibi ilave bilgiler talep etme ve ÜYE hakkında bilgi edinme hakkına sahiptir.

-  Ãœye, bu SözleÅŸme’yi kabul ederek üyelik baÅŸvurusu ve/veya üyeliÄŸinin devamı için sözleÅŸme ÅŸartlarına uygun olduÄŸunu, tüm kriterleri saÄŸladığını beyan ve kabul eder. Ãœye’nin vermiÅŸ olduÄŸu bilgilerin hatalı, eksik ve gerçeÄŸe aykırı olduÄŸunun tespit edilmesi durumunda üyelik sözleÅŸmesi, eÄŸer varsa mevcut rezervasyonu, sigorta da dahil olmak üzere tüm iÅŸlemleri derhal feshedilecektir. YOYO’nun bu sebepten herhangi bir zararının doÄŸması ve fesih sebebi ile Ãœye'den alacağının olması durumunda üye itiraz etmeksizin bu miktarları karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

- Ãœye, YOYO'ya yaptığı baÅŸvuru sürecinde veya sonrasında verdiÄŸi tüm bilgilerin gerçeÄŸe uygun olduÄŸunu, sözleÅŸmeye attığı fiziki ve/veya dijital imzanın kendisine ait olduÄŸunu kabul eder.

4.2Yukarıda belirtilen kriterleri karşılıyor olmak, başvuru sahibine otomatik olarak YOYO Üyesi olma hakkını vermez. Başvuranın üyeliğinin kabulü YOYO'nun kendi takdirine dayanarak vereceği onaya tabidir ve yukarıda belirtilenleri sınırlamaksızın, üyelik, zaman zaman YOYO tarafından belirlenen kriterlere uygun olmaması hususu dikkate alınarak reddedilebilir. YOYO herhangi bir sebep göstermeksizin başvuruları inceleyip reddetme ve kabul etme hakkına sahiptir. Buna ek olarak, üyeliği onaylanan bir Üye'nin bazı YOYO araçlarını kullanımı, Üye'nin sürüş geçmişi ve deneyimine veya Üye tarafından seçilen üyelik planına göre kısıtlanabilir. Bu durumda Üye‘ye bilgi verilecek olup Üye bu hususa ilişkin olarak herhangi bir itirazda ve talepte bulunmayacaktır.

4.3Üyeler, güncel elektronik posta adreslerini, mobil telefonlarını, tercih ettikleri arama adreslerini, posta adreslerini ve diğer hesap bilgilerini güncel tutmakla yükümlüdür. Aksi halde Üye'ye iletilmeyen hiçbir husustan YOYO sorumlu tutulmayacaktır.

5. ÃœCRETLER VE ÃœYE'NÄ°N DÄ°ÄžER SORUMLULUKLARI

5.1Üye, kira süresince kullanım / üyelik planıyla ilgili başvuru ve diğer tüm üyelik ücretlerini, Trafik ve idari para cezalarını, ücretli geçiş kullanım ve cezalarını, YOYO tarafından sözleşmeye aykırı kullanım cezalarını, hasar, zarar ve 3. Kişiye verilen maddi manevi zarar taleplerini YOYO'ya ödemeyi taahhüt eder.

5.2 Ãœye'nin, yazılı veya sözlü bildirimi ile üyelik iptali yapılmadığı sürece, yıllık  Ã¼yelik yenileme ücretleri otomatik olarak tahsil edilir. Trafik ve idari para cezaları, ücretli köprü otoyol geçiÅŸleri, katma deÄŸer vergileri ve aracın kullanımından kaynaklanan diÄŸer ücretler, masraflar ve bedellere yansıtılan diÄŸer vergi ve harçlar, Kurallar ve Ekler ile Ãœye'nin üyelik planında belirtilen diÄŸer masraf ve ücretler dâhil olmak kaydıyla doÄŸabilecek tüm ücret ve masrafları sistemde kayıtlı kredi kartından ilave bir onaya gerek olmaksızın otomatik olarak tahsil edilir. Ödemenin, Ãœye’nin saÄŸladığı kredi kartı ve benzeri kanallardan tahsil edilemediÄŸi durumda, Ãœye'nin hesabı ve YOYO hizmetlerinin kullanımı askıya alınır ya da iptal edilebilir. Ãœyeler güncel bilgilerini, kredi kartı bilgilerini YOYO'daki hesaplarına girmek ve bu bilgilerin sürekliliÄŸini ve/veya güncelliÄŸini saÄŸlamakla yükümlüdür. Ãœye ÅŸahsi kredi kartı bilgilerini ve TC kimlik numarasını ibraz etmek zorundadır.

5.3 3. KiÅŸilere ait kredi kartı kullanımında oluÅŸabilecek tüm ödemelerden ve cezai müeyyidelerden Ãœye ve kredi kartı sahibi birlikte sorumludur. Kredi kartı ödemeleri ile ilgili devamlılık arz eden sorunlar üyeliÄŸin sonlandırılmasına sebep olabilir. YOYO, herhangi bir limit aşımından veya Ãœye'nin kredi kartı ÅŸirketi veya bankası tarafından ücretlendirilen diÄŸer masraflardan hiçbir durumda sorumlu deÄŸildir. YOYO, Ãœye borçları için TCMB’nin belirlediÄŸi reeskont faizinin 2 katı oranını faiz oranı esas alarak, ödenmemiÅŸ ücretlere faiz uygulama hakkını saklı tutar.

5.4 Üye, YOYO üyeliğinin devam ettiği her yıl için YOYO internet sitesinde belirtilen Yıllık Üyelik Ücretini ödemeyi kabul eder. Yıllık Üyelik Ücreti internet sitesinde ilan etmek suretiyle YOYO bu ücreti değiştirme hakkını saklı tutar.

5.5 YOYO araç kullanımında bahsi geçen tüm ücretler ve cezalar için geçerli tutarlar YOYO web sitesinde yer alan tutarlardır. Tarifelerde yer alan her türlü ekleme ve deÄŸiÅŸiklik, üyenin onay verdiÄŸi e-posta adresine gönderilecek ve/veya www.driveyoyo.com adresinde yayınlanacaktır. Bu ekleme ve deÄŸiÅŸiklikler, e postanın gönderim ve/veya web sitesinde yayınlanma tarihinden itibaren üyeyi baÄŸlayacak ve bu hususta YOYO kayıtları geçerli olacaktır. E-postanın üyeye ulaÅŸmamasından YOYO sorumlu olmayacaktır.

5.6 Ãœye, sözleÅŸme kapsamında YOYO ile paylaÅŸtığı tüm bilgi ve belgeleri incelenmesine, araÅŸtırılmasına vs. Ä°ÅŸbu SözleÅŸme’yi imzalayarak peÅŸinen muvafakat eder. Ãœye'nin ehliyeti askıya alınır, iptal edilir veya geçersiz kılınırsa, Ãœye'nin sürücü kayıtlarında bilinenin dışında olay veya kaza varsa veya idari para cezası mevcutsa Ãœye bu gibi bildirimleri tebliÄŸ alınan tarihten itibaren en geç 2 gün içerisinde derhal YOYO' ya bildirmeyi kabul eder. YOYO' ya bu gibi olaylarla ilgili bilgi verilmemesi, Ãœye'nin bir YOYO aracını kullanırken YOYO sigortasından yararlanamamasına ve/veya üyeliÄŸinin sonlandırılmasına sebep olur. YOYO' ya bu husus ile ilgili olarak yöneltilecek 3. Åžahıslardan gelecek her türlü talep, YOYO'nun her türlü zararı, Ãœye tarafından karşılanacaktır.

5.7 Üye, YOYO araçlarını kullanabilmek için önce rezervasyon yapmak zorundadır. Kiralama, rezervasyon sırasında geçerli olan kullanım ücretleri üzerinden faturalandırılır. YOYO aracı en az bir saat süreyle kiralanabilir. YOYO aracı müsaitse, rezervasyonun süresi bir saat ve katları şeklinde uzatılabilir. Bir aracın ardı ardına yedi günden uzun bir süre kullanımına izin verilmesi YOYO’nun takdirindedir.

5.8 Ãœye, rezervasyonu iptal etmek isterse;

(a) Eğer iptal işlemi rezervasyon başlamadan 24 saat ve öncesinde gerçekleştiriliyorsa İlave bedeller ekinde belirtilen sabit hizmet ücreti uygulanır. Rezervasyon için açılan provizyondan bu miktar çekilerek, geriye kalan kiralama bedeli ve mesafe bedeli alınmaz.

(b) Eğer iptal işlemi rezervasyon başlamadan önceki son 12 saatten önce gerçekleştiriliyorsa rezervasyonun kiralama bedelinin %50’si + sabit hizmet ücreti provizyonundan tahsil edilir, geriye kalan tutar ve mesafe bedeli alınmaz.

(c) Eğer iptal işlemi rezervasyonun başlamasına 12 saat veya daha az süre kala bir zamanda gerçekleştiriliyorsa, kiralama ücretinin tamamı üyenin provizyonundan tahsil edilir.

Ãœye, rezervasyonu belirtilen ÅŸartlar dışında iptal eder veya  kısaltırsa, www.driveyoyo.com adresindeki Ä°lave Bedeller Ek’inde ayrıntılı düzenlenen deÄŸiÅŸiklik veya iptal ücretlerini öder.

5.9 Ãœye, rezervasyon bedelinin kesintisiz olarak iadesini saÄŸlayan Ãœcretsiz Ä°ptal Güvencesi’ni ek hizmet olarak satın alabilir. Ãœye bu güvence paketini, rezervasyonu gerçekleÅŸtirirken satın alır ve rezervasyonuna ekler, bu sayede rezervasyonunu aracı teslim alma saatine kadar iptal edebilir ve sadece rezervasyon bedeli, baÅŸka ücret veya ceza kesintisi olmadan iade edilir.  Kesintisiz ücret iadesinin ön koÅŸulu Ãœye’nin geçmiÅŸe dönük borç bakiyesinin bulunmamasıdır.

5.10 Ãœye, rezervasyonunun tarihini deÄŸiÅŸtirme veya kısaltma iÅŸlemini sadece aktif (baÅŸlayacak ve kullanımda olan) rezervasyonlarda gerçekleÅŸtirilebilir. BaÅŸlamış olan rezervasyonların tarihinde kısaltma yapılamaz. Rezervasyonun kısaltılmasından veya aracın erken tesliminden dolayı herhangi bir ücret veya ek hizmet iadesi yapılmaz.

5.11 Ãœye, bir rezervasyonu uzatmak isterse, bunu ancak;

 1. Uzatma süresi boyunca araç müsaitse(örneğin, başka bir Üye tarafından rezerve edilmemişse),
 2. Rezervasyon uzatma talebi mevcut rezervasyonun bitiş saatinden önce tamamlanmışsa
 3. Uzatma ücretini ödemek için rezervasyonlarda kullanılan kredi kartında yeterli limiti varsa yapabilir.

5.12 Ãœye, rezervasyonlarını çaÄŸrı merkezi , internet sitesi veya mobil uygulama  Ã¼zerinden   Ã¼cretsiz olarak yapabilir, deÄŸiÅŸtirebilir.

 

 

5.13Kira süresi  1 ay ve üzeri kiralamalarda, ilk aya iliÅŸkin kira bedeli,  YOYO tarafından belirlenmiÅŸ aylık teminat tutarı ile birlikte  rezervasyon anında, takip eden aylara iliÅŸkin kira bedelleri ise rezervasyonun baÅŸlangıcını  takip eden 30. günde  peÅŸin olarak tahsil edilecektir. Aylık rezervasyonların sonlandırılması Ãœye insiyatifinde olup, Ãœye aylık rezervasyonu sonlandıracağının bilgisini, rezervasyon bitiÅŸ tarih/saatinden 24 saat önce YOYO’ ya bildirmekle sorumludur.  Aksi durumda rezervasyon, tüm satın alınmış ek hizmetler ile birlikte  1 aylık süre ile uzatılmış olarak kabul edilir ve ödemeleri tahsil edilir. Aracın erken iadesi durumunda ise ücret  iadesi yapılmaz.

 

 

5.14Araç kiralamalarında kiralama süresine baÄŸlı olarak belirlenmiÅŸ  KM limiti uygulaması mevcuttur. Limit aşımı öngörülmesi durumunda durumunda Ãœye, YOYO ‘ya bildirimde bulunarak ek kilometre paketleri satın alınabilir. Rezervasyon bitiminde KM aşımı tespit edilmesi durumunda YOYO aşım  yapılan tutarla ilgili olarak  , km  / 0,50 kuruÅŸ olarak km aşım ücreti tahsil eder. ÃœYE, kira bedelinin üyelik sözleÅŸmesi ve genel koÅŸullar ile araç teslim formu kapsamındaki diÄŸer bedellerin ve yasal borçların ödenmemesi durumunda, hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın, fatura tarihinden itibaren muaccel olacağını ve fatura tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası avans faizi oranının iki katı tutarınca temerrüt faizi ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Teminat tutarı kiralamanın sona ermesini takiben 2- 8 iÅŸ günü içinde, araçta yapılan kontrolleri takiben sadece  Ã¶demenin gerçekleÅŸtiÄŸi kredi kartına iade edilir.

 

 

5.15 Araca verilen hasar, aracın temiz kullanılmaması veya yakıtın deponun ¼’ünden az olması dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, rezervasyon bittikten sonra tespit edilen tüm sorunlardan Üye sorumludur. Sorun türüne göre, hasar bedeli, temizleme bedeli, düşük yakıt bedeli veya uygulanan diğer cezai ücretler, İlave Bedeller Eki uyarınca Üye’den tahsil edilir.

6. ARAÇ KULLANIM KURALLARI

6.1 YOYO araçlarını yalnız geçerli ehliyet sahibi olan ve üyelik ÅŸartlarının yanı sıra, rezervasyonu kendi adına gerçekleÅŸtirmiÅŸ YOYO Ãœyeleri kullanabilir. Rezervasyonu gerçekleÅŸtiren Ãœye harici herhangi bir kiÅŸinin YOYO aracını kullanması kesinlikle yasaktır. Ãœye’nin YOYO aracını kendi haricinde birine kullandırması nedeniyle bir zarar meydana gelmesi, YOYO’ya dava yöneltilmesi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere YOYO’ nun katlanmak zorunda kaldığı ve/veya kalacağı zarar ve masraflardan üye münhasıran sorumlu olmayı, YOYO’nun tüm doÄŸmuÅŸ ve doÄŸacak doÄŸrudan ve dolaylı zarar ve masraflarından bağımsız ve bunlara ek olarak herhangi bir zarar meydana gelmemiÅŸ olsa dahi ücretler kısmında belirtilen cezai ÅŸartı ödemekle yükümlüdür.

6.2 Üye veya Ek Üye taşıtı kullanırken aşağıdaki koşullara uygun davranmalıdır.

 1. Karayolları Trafik Kanunu, Gümrük Yasaları ve Ateşli Silahlar Mevzuatı başta olmak üzere, T.C. kanun ve hükümlerine aykırılık teşkil edecek şekilde, taşınması suç teşkil eden emtiaları taşıt içerisinde bulunduramaz, taşıyamaz,
 2. Sürüş yeteneğini ve reflekslerini olumsuz etkileyecek ilaç, alkol ve/veya suç unsuru olan uyuşturucu madde alarak taşıtı kullanamaz,
 3. Trafiğe kapalı veya açık yollarda yapacağı hız denemelerinde, yarışlarda, dağlık arazi, kum, bataklık, dere yatağı, inşaat alanlarında vs. gibi taşıtın teknik yapısına ve tahammül gücüne uygun olmayan yollarda seyir edemez,
 4. Sürücü eğitimi veremez,
 5. Hareket eden veya etmeyen başka taşıtın çekilmesinde kullanamaz,
 6. Yolcu taşıma amaçlı kullanamaz, kiralanamaz veya ödül olarak verilemez,
 7. Herhangi bir suç işlemek veya yasadışı faaliyet amacıyla kullanamaz,
 8. Dikkatsiz, ihmalkâr veya zarar verici ya da diğer anormal biçimlerde kullanamaz,
 9. YOYO aracını ülke sınırları dışına çıkartamaz,
 10. Zararlı, zehirli, yanıcı, tehlikeli veya yasadışı herhangi bir maddenin, şahsın taşınması veya nakledilmesinde kullanamaz,
 11. Araç kullanırken dikkatin dağılmasına neden olabilecek bir mobil iletişim cihazı kullanamaz(araç kullanırken mesaj yazmak, e-posta göndermek, bir eller serbest (bluetooth) cihazı olmadan cep telefonu kullanmak veya mevcut kanunlarla yasaklanmış olabilecek benzer faaliyetlerde bulunmak dahil);
 12. Araç içerisinde sigara içemez, alkol kullanamaz, ahlaka ve adaba aykırı, uygunsuz şekilde davranamaz.
 13. Azami yük ağırlığı üzerinde eşya ve yolcu taşıyamaz.

Aykırı kullanımda ceza ehliyeti sürücüsüne ait olmak üzere, taşıtta meydana gelebilecek ve YOYO’nun uğradığı her türlü zarar ve ziyanı tazmin etmeyi Üye kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

6.3 Ãœyeler YOYO araçlarını Karayolları Trafik kanununa ve yürürlükteki diÄŸer kanun ve düzenlemelere uygun olarak kullanmak zorundadır. Aksi halde Ãœye, YOYO’nun tüm zararından, idari, adli vs. para cezalarından, 3. kiÅŸilerden gelecek taleplerden sorumludur. Yasal mevzuatta yer aldığı üzere araç içerisinde sigara içilmesi, telefonla görüşülmesi gibi kanunen yasak olan eylemlerden kaynaklı tüm ceza ve idari yaptırım bedelleri masraf ve ferileriyle birlikte Ãœye’ye yansıtılacaktır. YOYO, aracının kanunu ihlal eder mahiyetteki tüm kullanımlarını veya diÄŸer yasadışı faaliyetleri resmi makamlara ihbar edebilir.6. Seçilen aracın YOYO park alanından alınması, saÄŸlam ve temiz bir ÅŸekilde, en az çeyrek depo yakıtla aynı YOYO park alanına rezervasyon süresi dolmadan önce teslim edilmesi gerekmektedir. Rezerve edilen araç müsaitse, rezervasyonun baÅŸlangıç saatinden 15 dakika önce, YOYO’ ya bildirim yapmak kaydı ile  herhangi bir ek ücret ödemeden   teslim alınabilir fakat aracın 15 dakikadan daha önce alınması durumunda, ne kadar önce alındığına baÄŸlı olarak bir saatlik (60 dakikalık) aralıklarla artan uzatma ücreti Ãœye’den tahsil edilecektir.

6.5 Ãœye, aracı almadan önce içini ve dışını  dikkatlice kontrol etmelidir. Ãœye, aracı kullanmaya baÅŸlamadan önce, araçta herhangi bir hasar/sorun veya aracın çalışmasında herhangi bir anormallik olup olmadığını kontrol edip, tespit ettiÄŸi durumları YOYO'ya derhal bildirmek zorundadır. Araç çalıştırıldıktan sonra yanan bir ikaz lambası, aracın sıvı sızdırdığına dair araç yakınında belirti, ön camlarda çatlak veya kırık, sinyal veya sis lambası, farlar veya diÄŸer aydınlatmalarda eksiklik veya çalışmama, dikiz aynalarında kırık veya eksiklik, aracın lastik basıncında azalma veya lastiklerde herhangi bir deformasyon, aracın kullanımı sırasında güvenlik sorunu yaratacak baÅŸka bir durum varsa YOYO’ya derhal bildirilmelidir. Aksi halde araçtaki sorunlardan üye sorumlu olacaktır.

6.6 Rezervasyon sona erdiÄŸinde, araç anahtarının, anahtarlığın veya aracı çalıştırmakta kullanılan diÄŸer cihazların araçta bırakılması, aracın güvenli, kilitli ve iÅŸler bir halde (tüm aksesuarlar kapalı, anahtar kontaktan çıkarılmış ve istenilen yere bırakılmış, tüm pencereler, kapılar, kapaklar, açılır tavanlar ve açılıp kapanabilen diÄŸer unsurlar kapatılmış ve park giriÅŸ kartı(varsa) ve diÄŸer aksesuarlar araçta mevcut olacak ÅŸekilde) önceden belirtilen yere konulması gerekir. Rezervasyon süresince, aracın kullanılmadığı zamanlarda (YOYOkart veya YOYO mobil uygulaması kullanılarak) kilitlenmesi gerekir. Ãœye  anahtarı /anahtarlığı/çalıştırma cihazını veya park giriÅŸ kartını araçta bırakmaması durumunda, derhal YOYO'a bildirmelidir. Ãœye, anahtarı/anahtarlığı/çalıştırma cihazını teslim edene kadar geçen süre için saatlik olarak ücretlendirilir ve bu süre içerisinde araç Ãœye’nin sorumluluÄŸundadır.

6.7 Kaza harici, araçta oluşan her türlü hasar ve zararlar kullanıcı hatası olarak değerlendirilip, tüm sorumluluk üyeye ait olacaktır. Kullanıcı hatası olup olmadığına taraflar, yetkili servis, bilirkişi (eksper) ve/veya üretici firma rapor/bildirimleri esas alınır.

Araçlarda kullanıcı hatası ile meydana gelebilecek aşağıdaki gibi ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, meydana gelebilecek arızalarda tüm zarar Üye’nin sorumluluğundadır.

 • Hararet yapan aracı kullanmaya çalıştırmaya devam etmek suretiyle motora zarar verilmesi,
 • YaÄŸ kartelinin delinmesi sonucunda aracı kullanmaya / çalıştırmaya devam etmek suretiyle motora zarar verilmesi,
 • Havası inmiÅŸ lastik üzerinde giderek, lastik, jant ve diÄŸer aksama zarar verilmesi,
 • Kar zincirinin yanlış kullanımı sonucunda araca zarar verilmesi,
 • Ruhsat, plaka, yangın söndürücü gibi ekipmanların zarar görmesi,
 • Aracın altının kaza dışı sebeple vurulması ve buna baÄŸlı zararlar,

6.8 Üyenin kiraladığı araç elektrikle çalışan bir araç ise aracı, rezervasyon bitiminde şarj istasyonunda ve/veya belirlenen otoparkta bırakmalıdır. Aksi halde İlave Bedeller Ek’inde belirtilen ek ücretler uygulanacaktır.

6.9 Ãœye, rezervasyon için geçerli olan kilometre ücretine tabi olmak kaydıyla yakıt masraflarından sorumludur. Ãœye, yakıt deposunun doluluk oranının, deponun dörtte birinden az olması halinde  uygun yakıt ile doldurmalıdır. Araçlarda yakıt alımı ve takibi için Taşıt Tanıma Sistemi kullanılmaktadır. Taşıt Tanıma sistemi’nin çalışmadığı ve yakıt masrafının Ãœye tarafından ödendiÄŸi durumlarda YOYO, yakıt faturasını Ãœye’den talep edecek, ibraz edilen belgenin doÄŸruluÄŸunu kontrol ettikten sonra Ãœye’ye yakıt masrafını iade edecek veya YOYOPUAN olarak Ãœye hesabına ekleyecektir. YOYO aracında bulunan Taşıt Tanıma Sistemi’nin ait olduÄŸu akaryakıt ve istasyon ağı dışında, alımı yapılan yakıtların  masraf  iadesi veya YOYO PUAN olarak yüklemesi yapılmaz.

6.10 Ãœye'nin araç içi ve dışı tüm ikaz ışıklarına, seslerine ve uyarılara dikkat etmesi gerekir. YOYO, YOYO araçlarının düzenli servis ve bakımlarını saÄŸlarken, Ãœye'nin de rutin bakımlara yardımcı olması (yakıt seviyesini, cam temizleme suyunu kontrol etmek, aracın iç/dış temizliÄŸini, gerekirse camların temizliÄŸini yapmak) gerekir. YOYO, aracı yıkamak için Ãœye’nin Ä°lave Bedeller Ekinde belirtilen tutara kadar yaptığı masrafı belge ve km sayacı, kirli ve temiz durumdaki görselleri ile birlikte  ibraz edilmesi koÅŸulu ile Ãœye’ye öder veya hesabına bu oranda Yoyo Puan yükler.

6.11 Ãœye'nin, SözleÅŸme'ye aykırı davranması sonucunda aracın Yol Yardımı almak zorunda kalması halinde, söz konusu hizmet bedeli ayrıca Ãœye’den tahsil edilir.

6.12 Ãœye, YOYO’ ya ait aracı hiçbir ÅŸekilde yurt dışına çıkarmayacaktır.

6.13 Kiralama süresince meydana gelen tüm trafik ihlallerinden Ãœye sorumludur. Bu ihlaller; hatalı park, aşırı hız, kırmızı ışıkta geçme, geçiÅŸ ücreti ihlalleri vb. hususları içerir. Ãœye, geç ödeme ve düzenleyen makam tarafından eklenen her türlü ek maliyet dahil, bu tür ihlallerden kaynaklanan tüm ceza/ücretleri ödemekle yükümlüdür. Ãœcretli yol geçiÅŸ ücretleri ve tüm kaçak geçiÅŸ bedelleri de Ãœye yükümlülüğündedir. Böyle ihlallerin, ihlal için saptanmış nihai süre sona ermeden önce (örneÄŸin, dosya mahkemeye taşınıyorsa) mümkün olduÄŸunca kısa süre içerisinde YOYO’ya bildirilmesi gerekir. Resmi makamlara itiraz süreleri geçen cezaların ödemeleri Ãœye tarafından gerçekleÅŸtirilir. Ãœye’nin kullanımında iken düzenlenip de YOYO’ya tebliÄŸ olan trafik cezaları vs. tüm cezalar YOYO tarafından ödenip, Ãœye’ye fatura edilir. Bu iÅŸleme iliÅŸkin olarak da Ãœye’den cezanın %50’si kadar hizmet bedeli tahsil edilir. Ä°lave Bedeller Eki.

6.14 Park yasağına uymamak nedeniyle Üye'nin kiralama süresince veya sonrasında meydana gelen bir ihlal bildiriminin doğrudan YOYO'ya gönderilmesi durumunda, YOYO ceza ve ücreti Üye adına ödeyip, ardından ceza ve ücreti Üye'den tahsil edecektir. YOYO tarafından ödendikten sonra Üye'nin ceza ve ücrete itiraz etmesi mümkün olmayacaktır. YOYO, park ihlalinden doğan cezalarda ekstra bir hizmet uygular. YOYO, hız sınırı ihlali cezalarında, ihlali gerçekleştiren Üye'nin bilgilerini daha sonra Üye ile doğrudan irtibata geçmesi için polise aktarmakla yasal olarak yükümlüdür. Bu hususa ilişkin olarak Üye’nin YOYO’dan herhangi bir talebi olmayacak ve bilgilerinin paylaşılmasına muvafakat etmiş sayılacaktır.

6.15.Üye, YOYO’ ya ait araçlarda kesinlikle sigara, alkol, uyuşturucu vb. yasak ve/veya zararlı maddeleri kullanmayacak ve de bulundurmayacaktır. Evcil hayvanların ise bu amaçla üretilmiş kilitli kutular içinde taşınmadıkları sürece araçlarda bulunmaları yasaktır. Üye, araçta sigara içildiğine ya da evcil hayvan bulundurulduğuna dair kanıt bulunması halinde, İlave Bedeller Ekindeki ücretleri ödemekle yükümlüdür.

7. HASARLAR, HASAR BEDELÄ°, HASAR GÃœVENCESÄ° BEDELÄ°

7.1Ãœye, Ãœye'nin kiralama süresi içerisinde YOYO aracına gelebilecek her türlü hasardan, kullanım ücret ve maliyetinden sorumludur; hasar, doÄŸal afetlerden kaynaklanmış, üçüncü kiÅŸi kusuruyla meydana gelmiÅŸ veya üyenin etkisi dahilinde ya da haricinde meydana gelmiÅŸ olsa dahi bu hüküm geçerlidir. Ãœye üçüncü kiÅŸilere veya mallarına verdiÄŸi her tür zarar ve hasarın tam bedelinden sorumludur. Bu tür zararlar, sınırlama olmaksızın, YOYO aracının ve üçüncü ÅŸahıslara ait malların tamir maliyetlerini, üçüncü kiÅŸi yaralanmalarını, YOYO araçlarının kurtarılması ve nakliyesiyle ilgili maliyetleri ve YOYO araçlarının ve üçüncü kiÅŸilere ait malların kullanılamamasından kaynaklanan her türlü maddi ve manevi talepleri kapsar. Ãœye rezervasyon baÅŸlamadan önce satın alabileceÄŸi, bedelini ödemiÅŸ olması koÅŸulu ile faydalanabileceÄŸi ek hizmetler olarak, Hasar Güvencesi Paketleri alabilir. Hasar Güvencesi Paketinin sınırı, sigorta poliçesinin limitleriyle sınırlıdır. Ãœye'nin Ãœye SözleÅŸme'nin hüküm ve koÅŸullarına uymaması durumunda, YOYO'nun saÄŸladığı sigorta kapsamı veya ek hizmet olarak satın almış olduÄŸu Hasar Güvence Paketi’nden yararlanamaz.

YOYO araçlarının karıştığı tüm arıza, kaza veya benzer olaylar,  0 (850) 360-9696 numaralı telefondan derhal YOYO'ya bildirilmelidir. Aksi halde sigorta ve Hasar Güvence Paketi devreye girmez.

7.2Hasar Bedeli: Ãœye, bir Hasar Güvencesi Paketi satın almadığı ve hasarın sigortadan karşılanabilmesi için gereken kazaya iliÅŸkin tüm belge ve kayıtları eksiksiz olarak YOYO’ya teslim etmediÄŸi sürece, aleyhine gerçek bir hukuki talepte bulunulmuÅŸ olup olmadığına bakılmaksızın, gerçek, tahmini ve/veya öngörülen masraflar için Hasar Bedeli'nin tamamından sorumlu olacaktır. Bu hususta düzenlenen faturalara itiraz etmeyeceÄŸini durumu peÅŸinen kabul ettiÄŸini taahhüt eder.

7.3Hasar Güvencesi Paketi: YOYO, Ãœye'nin isteÄŸine baÄŸlı olarak, yürürlükteki sınırlamalara ve kısıtlamalara tabi olmak kaydıyla son 12 ay içerisinde YOYO aracı ile mülk hasarına veya üçüncü taraflarda hasara yol açan bir kazaya karışmamış olması ÅŸartıyla ek fiyatlandırma ile Hasar Güvencesi Paketleri satın alma seçeneÄŸi sunar.

Hasar Güvencesi Paketi satın almadan önce, kredi kartından ödemesi alınarak yaptırılan, bu tür durumlarda uygulanan ve Hasar Bedeli'ni karşılayan bir sigortanın olup olmadığı Üye tarafından kontrol edilmelidir. YOYO tarafından alınan sigorta bedelleri iade edilmeyecektir. Hasar Güvencesi Paketi bir sigorta değildir ve sigorta kapsamı sağlamaz veya sigortanın kapsamını değiştirmez.

Bir Üye, isteğe bağlı Hasar Güvencesi Paketi satın alarak uygulanacak Hasar Bedeli'ni azaltabilir veya tamamen ortadan kaldırabilir. Üye bir Hasar Güvencesi Paketi satın alırsa, YOYO satın alınan Hasar Güvencesi Paketi 'nin tutarına göre (tam veya kısmi) Üye'yi, uygulanacak Hasar Bedeli sorumluluğunun tümünden veya bir kısmından muaf tutacaktır. Hasar Güvencesi Paketi yanlızca satın alan üye için geçerli olup, Ek Üyeler için geçerli değildir. Hasar Güvencesi Paketi 'nin geçerliliği, belirli türden veya sınıftan YOYO araçlarıyla sınırlı olabilir. Üyelerin, bir YOYO aracını rezerve etmeden önce, kullanılan YOYO aracı için geçerli önceden satın alınmış bir Hasar Güvencesi Paketi olup olmadığını teyit etmeleri gereklidir. Hasar Güvence Paketleri sadece araç rezervasyonu oluşturduğu esnada Üye tarafından veya rezervasyon saati başlamadan önce çağrı merkezi aracılığı ile ek hizmet olarak satın alınabilir. Başlayan bir rezervasyona Hasar Güvence Paketi ilavesi söz konusu değildir. Satın alınan Hasar Güvencesi Paketi üye tarafından sehven bile satın alınmış olsa iade edilmez. Lastik, cam, yanlış yakıt dolumu ve jant hasarları kullanıcı sorumluluğunda olup, Hasar Güvencesi Paketi kapsamında değerlendirilmez. Bu hallerden kaynaklanan her türlü zarar Üye’nin sorumluluğundadır ve sadece YOYO’nun sunduğu ek hasar güvence paketi ile sigorta kapsamı altına alınabilir.

Hasar Güvence Paketi ücreti, satın alınan Hasar Güvence Paketi'nin süresine/türüne (yıllık, aylık veya rezervasyon başına), Hasar Bedeli indirim miktarına (tümü veya bir kısmı), üyeliğin yapıldığı yere, araç marka ve modeline, üyenin sürücülük deneyimine ve benzer faktörlere göre değişiklik gösterir. Yıllık, aylık veya rezervasyon başına olan muafiyetlerde, Üye, Hasar Güvenlik Paketi satın alma anında belirtilen dönem ve tip ile sınırlıdır; sonrasında, yeniden bir Hasar Güvenlik Paketi satın alamaz. Üye Hasar Güvenlik Paketi'ni yenilemezse ve/veya iptal ederse daha önce almış olduğu Hasar Güvenlik Paketi devreye girmez. Rezervasyon başına satın alınan Hasar Güvenlik Paketleri, yalnızca satın alındığı rezervasyon ve rezervasyon süresi için geçerlidir ve hiçbir şekilde devredilemez. Rezervasyon uzatma işlemlerinde uzatma süresi içinde Hasar Güvenlik Paketi satın alınması Üye inisiyatif ve sorumluluğundadır. İlk rezervasyonunuzun sona ermesi takiben satın alınan Hasar Güvence Paketi de sona erer ve rezervasyon uzatma talebi esnasında, eş zamanlı olarak çağrı merkezi aracılığı ile yeni paket satın alıp, ödemesini yapmama halinde tüm Hasar Bedeli'nden Üye sorumlu olur. Rezervasyon uzatma işlemi ertesinde Hasar Güvence Paketi satın alınamaz.

Aşağıda belirtilen durumlarda Hasar Güvence Paketi satın almak suretiyle elde edilen Hasar Bedeli yükümlülüğünün azaltılması veya ortadan kaldırılması hakkı geçerli olmayacak ve daha önceden satın alınan Hasar Güvence Paketleri YOYO tarafından iptal edilebilecektir. Hasar Güvence Paketleri’nin YOYO tarafından iptal edileceği durumlar:

(1) Üye'nin, kendisi dışında bir kişinin veya kişilerin aracı kullanmasına izin vermesi, bir YOYO aracını izin verilen şekiller dışında kullanması, bilerek, isteyerek veya ihmal sonucu (örn. araca yanlış yakıt koyarak) bir YOYO aracına ve üçüncü bir şahsın malına zarar vermesi gibi yollarla, YOYO aracını İşbu Sözleşme'yi ihlal eder mahiyette kullanması durumunda;

(2) Üye'nin üyeliğinin YOYO tarafından askıya alınması veya sona erdirilmesine neden olması ve/veya bir YOYO aracıyla kusurlu olarak araçta ve/veya üçüncü taraflarda hasara yol açan iki kaza yapması durumunda;

(3) Üye'nin tüm camları, kapıları ve bagaj kapağını kapatmaması ve kilitlememesi nedeniyle aracın çalınması, hasar görmesi veya tahrip edilmesi;

(4) Üye'nin bir kaza ve kayıptan sonra derhal YOYO'ya bilgi vermemesi veya

(5) İşbu Sözleşme'de yer alan herhangi başka bir ücreti ödememesi durumlarında.

8.SÄ°GORTA HÃœKÃœMLERÄ°

8.1ÜYE’nin sigorta hükümlerinden ve güvence bedellerinden yararlanabilmesi için, kazaya ilişkin kaza tespit tutanağı, alkol raporu, ehliyet, olay yeri fotoğrafı, varsa karşı araç sürücüsünün ehliyet, ruhsat, telefon, adres ve sigorta poliçesi gibi sigorta tarafından talep edilen tüm belge ve kayıtları eksiksiz olarak, kaza tarihinden itibaren 24 saat içerisinde YOYO’ya teslim etmesi zorunludur.

8.2 Usulüne uygun şekilde tutanağı düzenlenen ve tüm evrakları eksiksiz bir şekilde teslim edilen kaza/hasar durumunda, Üye her hasar için hasar bedeli ödeyecek olup, Üye tarafından karşılanacak olan bedel İlave bedeller Ekinde belirtilen tutarla sınırlıdır.

8.3 Polis ya da jandarmadan kaza raporu alınmaması veya kazanın herhangi bir nedenle sigorta kapsamına girmemesi halinde, Ãœye hasarın tamamından sorumlu olacak ve hasara iliÅŸkin tüm bedel Ãœye’den tahsil edilecektir.

8.4 AÅŸağıdaki sayılanlardan birinin bile bulunmaması halinde anlaÅŸmalı tutanak tutulamaz, bu hallerde kolluk kuvvetlerinden (Jandarma ve Polis) olayı tevsik edecek kaza tutanağı almak zorundadır.

 • Sürücü, belgesiz motorlu taşıt kullanıyorsa veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu taşıt kullanıyorsa,
 • Sürücüde yaÅŸ küçüklüğü varsa,
 • Sürücüde alkol veya akıl saÄŸlığı şüphesi varsa,
 • Kazaya karışan taşıttan biri veya daha fazlası kamu kurumlarına ait veya kamu kurumlarına ait eÅŸyada zarar meydana gelmiÅŸ ise,
 • Trafik kazasında sadece 3. kiÅŸilere ait eÅŸyalara zarar gelirse,
 • Kazaya karışan taşıttan birinin veya birkaçının trafik sigortası yok ise,
 • Trafik kazası ölüm ve/veya yaralanma ile sonuçlanmışsa,
 • Çift taraflı kazalarda kaza yapan taraflar anlaÅŸamamışsa,
 • Tek taraflı olarak kaza yapılması ile araçta ve/veya ÅŸahıslarda zarar meydana gelmesÄ° halinde
 • Araçta meydana gelebilecek diÄŸer hasar durumlarında, (örn: park halinde meydana gelen hasarlar)

8.5 Kolluk kuvvetlerinden alınacak raporlarda uygulanması gerekenler;

 • Taşıt yerinden oynatılmadan en yakın Polis veya Jandarma merkezine baÅŸvurularak, kaza tespit tutanağı ile birlikte alkol raporlarını almak,
 • Kazaya karışan diÄŸer taşıt ile birlikte kendi taşıtının fotoÄŸraflarını çekmek,
 • Olaya karışan diÄŸer taşıt sürücülerinin adları, T.C. Kimlik Numaraları, adresleri, telefon numaraları, sürücü belge fotokopisi, Zorunlu Trafik Sigortalarını saÄŸlayan ÅŸirketin adı ve poliçe numaralarını temin etmek.
 • Tanık, yolcu ve kazaya karışan diÄŸer kiÅŸilerin adları, adresleri ve telefon numaraların almak,
 • Yukarıda belirtilen kaza ile ilgili evrakların en geç 24 saat içerisinde YOYO’ ya teslim etmek,
 • Ruhsatın kaybolması veya çalınması durumunda yenisinin çıkartılması için polis tutanağı alınması ve YOYO’ya elden teslim etmek,

Raporların yukarıda belirtilen şekilde temin ve teslim edilememesi halinde, hasar ve zarar sigorta tarafından karşılanamayacak olup, taşıt ile alakalı tüm zarar, ziyan, masraf ve 3. şahısların tazminat taleplerini Üye karşılamak zorundadır.

8.6  Sigorta Teminatı Harici Haller:

 1. Aşağıda yazılı durumlardan Üye sorumludur;
 • Kaza veya çalınma halinde durumu tevsik edecek raporların temin ve teslim edilememesinden,
 • Taşıtı kullanan kiÅŸinin ehliyetsiz olmasından,
 • Alkollü olması, uyuÅŸturucu veya benzeri maddeler almış olarak taşıtı kullanmasından,
 • Döşeme ve diÄŸer aksama zarar verilmesi, teslim edilen stepne, avadanlık ve aksesuarların (jant kapağı, ruhsat, plaka, yangın söndürücü vb.) kaybı ve kullanılmayacak hale gelmesi hallerinden,
 • Aracın anahtarının kaybı ve/veya kullanım kaynaklı araç anahtarının zarar görmesinden,
 • Park ve diÄŸer benzeri alanlarda park görevlilerine otopark fiÅŸi veya belgesi alınmadan taşıtın teslim edilmesi neticesinde meydana gelebilecek her türlü hasarından veya çalınmasından Ãœye sorumludur.
 1. Bu maddede sayılanların yanı sıra, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartları A.6 Teminat Dışında Kalan haller maddesinde belirtilen ve/veya Genel Şartlar kapsamında ağır kusur olarak kabul edilen haller de Üye’nin sorumluluğundadır.
 2. Emniyeti suiistimal yolu ile çalınan taşıt için Üye, Türkiye Reasürans Birliğinin yayınladığı Motorlu Kara Taşıtı Kasko Değer Listesinde yer alan tutarı YOYO’ya ödeyecektir. Bu tutarı YOYO’nun ilk yazılı talebinde Üye, nakden ve defaten ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
 3. Trafiğe kapalı alanda meydana gelebilecek kazalarda, alkol raporu alınması ve kaza tutanağı tutulması zorunludur. Bu gibi kazalarda, bağımsız eksper raporu esas alınacaktır.

8.7 Bu SözleÅŸme ‘deki yükümlülükleri yerine getirmesi koÅŸuluyla, sicilinde sorun görünmeyen her aktif YOYO Ãœyesi'nin kullandığı YOYO aracı kasko genel ÅŸartları çerçevesinde hasar yönetimi sistemiyle yönetilecektir.

8.8 Üyeler, YOYO araçlarını kullanırken üçüncü taraf mülkünde yol açabilecekleri herhangi bir hasar halinde zorunlu mali mesuliyet poliçesi limitleri dahilinde değerlendirilecektir. Üye, YOYO zorunlu mali mesuliyet poliçesi kapsamındaki teminatlar ve bu teminatların sağlanabilmesi için sigortanın tüm hükümlerine, koşullarına ve kapsam dışı durumlarına tabidir. Poliçe miktarını aşan durumlarda üye sorumlu olacak olup, YOYO'dan herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

8.9Gerekli tüm emniyet tedbirlerinin alınmaksızın oluşan dikkatsizlik veya ihmal nedeniyle meydana gelen herhangi bir zarar kapsam dışıdır. Bu tür durumlarda Üye, tamir ve/veya parça değiştirme maliyeti ve buna bağlı tüm maliyetlerden tamamen sorumludur. Buna ilaveten, Parça değişimi dâhil olmak üzere bu tür tamir maliyetlerinden tamamen Üyeler sorumlu olacaktır.

8.10Araç çalınırsa, ÜYE bu durum derhal yetkili mercilere ve YOYO Çağrı Merkezi’ne bildirilmeli, tutanak tutturmalı ve araç anahtarlarını derhal YOYO'ya iade edilmelidir. Bu durumda; Aracın Hırsızlık Teminatı, yukarıda açıklanan Hasar Bedeli'ne tabi olmak kaydıyla, kasko genel şartları çerçevesinde sigorta kapsamındadır YOYO tarafından karşılanır. Hırsızlık teminatının geçerli olabilmesi için aracın anahtarını üzerinde bırakmamak, kapıları kilitli tutmak, kartı 3.kişiye bizzat vermemek ve/veya eline geçmesine engel olmak gibi tüm emniyet tedbirlerinin alınmış olması gerekmektedir. Aksi koşullarda hırsızlığa ilişkin giderleri karşılamak Üye’ye aittir.

8.11 YOYO, kaza tutanaklarının, aracın çalınması halinde kolluk kuvvetlerince oluÅŸturulacak hırsızlık tutanağının alınması ve eksiksiz olarak teslim edilmesi halinde oluÅŸabilecek hasar veya kayıplardan veya herhangi bir üçüncü taraf hasar veya zararından Sigorta Poliçe Limitlerini aÅŸan (bu sözleÅŸmede düzenlenen yazılı sigorta limitleri) kısmından sorumlu deÄŸildir.

8.12 YOYO, bir YOYO aracının kullanımından doÄŸan, Ãœye ve/veya üçüncü kiÅŸilerle ilgili herhangi bir yaralanma ve/veya ölümden, tedavi, hastane ve ilaç giderleri, maddi ve manevi tazminatlardan Sigorta poliçe limitlerini aÅŸan kısmından sorumlu deÄŸildir. DoÄŸmuÅŸ ve doÄŸacak tüm zararlardan Ãœye sorumlu olmakla birlikte 6. Maddedeki sigorta maddesi hükümleri saklıdır.

8.13Haksız fiil (ihmal dâhil), sözleşmenin ihlali, yanlış beyan veya diğer durumlarda YOYO işbu Sözleşme kapsamında veya işbu Sözleşme uyarınca Üye'ye karşı aşağıdakiler için sorumlu tutulamaz:

a.(i) Rezervasyon, aracın mevcut olmaması, tedarik, bir YOYO aracının işletimi veya kullanımı veya (ii) Üye veya YOYO tarafından temin edilen araç aksesuarları (bagaj rafı, bisiklet rafı, bebek koltuğu ve benzerleri - Üye bu gibi aksesuarların güvenli bir şekilde kurulmasından sorumludur ve her kullanımdan önce bu gibi aksesuarların durumunu kontrol etmek zorundadır) ile ilgili olarak veya bunlardan kaynaklanan Üye'nin maruz kaldığı kayıp veya hasar; bu gibi bir kaybın veya hasarın bizim ihmalimiz veya sorumluluğumuzu yerine getiremememiz yüzünden meydana geldiği durumlar hariç.

b.Üye'nin maruz kaldığı kâr, gelir, itibar ve iş fırsatı kaybı veya beklenen tasarruf kaybı; veya

c.Üye'nin maruz kaldığı herhangi bir dolaylı hasar (öngörülebilen kayıp veya hasarlar olsa ya da YOYO bu gibi kayıpların meydana gelme ihtimalinden haberdar edilmiş olsa bile).

8.14 3. ÅŸahıs Kazanç kaybı talepleri Ãœye’nin sorumluluÄŸundadır. Ãœye’nin 3. Åžahıslara ait araç/mallarına zarar verip olay yerini terk etmesi halinde, 3. Åžahısların YOYO’dan talep edeceÄŸi her türlü maddi ve manevi zarardan üye sorumludur.

8.153. Şahısların Üye’nin kullandığı araca zarar vermesi ve olay yerini terk etmesi halinde, Üye en yakın kolluk kuvvetlerine başvurarak tutanak tutmak ve bu tutanağı YOYO’ya ibraz etmekle yükümlüdür.

 

 

 

9. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ,FESHİ VE CAYMA HAKKI

9.1 Bu SözleÅŸme Ãœye'nin üyelik baÅŸvurusunu tamamlaması, bu baÅŸvurunun YOYO tarafından kabul edilmesi ve uygulanan ücretler varsa bu ücretlerin Ãœye tarafından ödenmesiyle baÅŸlar. Ãœyelik baÅŸladıktan sonra 14 gün içerisinde iptali talep edilmedikçe, üyelik bedeli iade edilmez.

9.2Üyenin , yıllık üyeliğinin yenilenmesini istememesi durumunda,e-posta üzerinden bildirimde bulunarak ya da çağrı merkezini arayarak aboneliğini sonlandırması gerekmektedir. Üyeliğin Üye tarafından iptal edilmesi durumunda aylık ücretler, yıllık ücretler, başvuru ücretleri, sürücü kaydı/sigorta doğrulama ücretleri veya benzeri ücretler, aksi özellikle belirtilmediği ve mevcut durum gerektirmediği sürece iade edilmez.

9.3 YOYO, herhangi bir sebep göstermeksizin Üye'nin sözleşmesini askıya alma, kısıtlama, feshetme ve/veya iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumda Üye, YOYO'dan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Fesih halinde üyelik ücreti iade edilmez. Bu Sözleşme’den ve sözleşme faaliyetinden ötürü Üye kaynaklı olarak YOYO adına düzenlenmiş olan tüm idari yaptırımlar, adli yaptırımlar, para cezaları, hasar, 3. Kişilere verilen zarar vs. tüm giderler Üye’ye hizmet faturası olarak ayrıca fatura edilecektir. Sözleşme'nin herhangi bir şekilde fesih veya iptal edilmesi durumunda Üye, fesih öncesinde ve fesih esnasında oluşabilecek tüm ücret, bedel, ceza veya masraflardan sorumludur.

9.4 Ãœye’nin kiralama süresi içinde tahakkuk ettirilen tüm cezai ve idari yaptırımlardan, sözleÅŸme feshinden sonra tebliÄŸ edilmiÅŸ olsa dahi üye sorumlu olacaktır.

9.5 Bu SözleÅŸme'nin feshiyle, üyenin YOYO hizmetlerini ve araçlarını kullanım hakları derhal sona erer. Ãœye, YOYO aracını veya YOYO'nun Ãœye'nin kullanımına sunduÄŸu herhangi diÄŸer bir YOYO malını, YOYO kart'larını derhal YOYO'ya iade etmeyi kabul eder. Ãœye SözleÅŸme'nin feshiyle birlikte tüm yasal ücretlerden, mahkeme giderlerinden ve SözleÅŸme hükümlerinin uygulanmasına iliÅŸkin (yukarıda belirtilen malların kurtarılmasıyla ilgili maliyetler veya YOYO' ya borçlu olunan ve ödeme tarihi gelen tutarlar dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm masraflardan sorumludur ve bunları ödemeyi kabul eder.

9.6 YOYO’ nun üyelik sözleşmesini herhangi bir nedenle feshetmesi, Üye'nin ödemelerini geciktirmesi, yapmaması ve/veya üye aleyhine yasal takibe(ihtar gönderilmesi, icra takibi, dava açılması, savcılık şikâyeti vb.) geçilmesi halinde araca ilişkin YOYO’nun hiçbir bakım masrafı ile tazmin ve zarar sorumluluğu dâhil hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu kalmayacaktır. Bu kapsamda YOYO’ nun herhangi bir ödeme yapmak durumunda kalması halinde, ödeme miktarının ve haksız kullanımda geçen süre için kullanım bedellerinin iki katı tutarı Üye’den talep ve tahsil edilecektir.

9.7 ÃœyeliÄŸin, YOYO tarafından feshi, iptali ve askıya alınması durumlarında aracın iadesi talep edilmesine raÄŸmen Ãœye’nin aracı iade etmemesi halinde Ãœye, araçları yasal dayanağı bulunmadan kullanmaya devam etmiÅŸ olacağından, eylemin TCK hükümlerince emniyeti suiistimal suçu baÅŸta olmak üzere, suça konu ettiÄŸini bildiÄŸini kabul ve beyan eder. Ãœyelik sözleÅŸmesinin feshine ve araçların iadesi talebine raÄŸmen araç/araçların iade edilmemesi halinde, her araç için kullanıldığı gün kadar günlük kullanım bedelinin 2 misli tutarınca araç iade etmeme tazminatı ek olarak uygulanacaktır.

9.8 EÄŸer Ãœye :

a.Bu Sözleşme kapsamında yer alan herhangi bir tutarı ödemezse,

b.Bu Sözleşme'de veya Kurallar'da belirtilen herhangi bir hüküm veya koşula uymazsa, aykırı davrandığı tespit edilirse,

c.YOYO aracı kullanırken, YOYO'nun takdirine bağlı olarak Üye veya Ek Üye'nin üyeliğinin devamına engel teşkil edecek bir kazaya karışırsa,

d. Bu Sözleşmede sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla YOYO aracının herhangi bir uygunsuz kullanımı tespit edilirse, YOYO'nun takdirine göre sözleşmeye aykırılık teşkil eder ve Üyelik feshedilir.

9.9 Ãœye'nin borçlarını, genel olarak ödeme tarihleri geçse de ödemiyorsa, borçlarını ödemekten aciz hale düşerse, herhangi bir iflas yasası veya benzeri bir yasa uyarınca Ãœye'ye dilekçe (veya baÅŸka bir belge) tebliÄŸ eder ve bu tebliÄŸin yapıldığı tarihten itibaren altmış (60) gün içinde durum çözüme kavuÅŸturulamazsa, tasfiye, paraya dönüştürme, konkordato, mali yeniden yapılanma veya sermayesinin yeniden yapılandırılmasını önerirse, alacaklıların lehine devir veya ipotek iÅŸlemi baÅŸlatır veya bir alıcı, kayyum, yeddi emin ya da buna benzer bir temsilci Ãœye'nin mülkü veya iÅŸlerinin başına atanır ya da Ãœye'nin mülkü veya iÅŸlerinin zilyetliÄŸini alırsa, YOYO Ãœye'ye veya Ek Ãœye'ye yapacağı bildirim ile Ä°ÅŸbu SözleÅŸme'yi derhal feshedebilir. Buradaki Bölüm 7.2 uyarınca fesih durumunda üyelik ücreti veya diÄŸer ücretler iade edilmez.

9.10 Üye'nin kullanım/üyelik planı yıllık veya aylık bir ücreti içeriyorsa, YOYO Kart'ını etkinleştirip etkinleştirmediğine bakılmaksızın, Üyelik ücreti Üye'nin üyeliğinin onaylandığı andan itibaren beş gün içinde yansıtılacak ve yalnızca, üyeliğinin onaylanmasını takip eden ilk ondört (14) gün içinde hiç rezervasyon oluşturmamış olması şartıyla bu bedelin iadesi yapılacaktır. Üye, YOYO üyeliğini iptal ettirmek istediği takdirde ve/veya YOYO’nun kampanyalarına ilişkin bilgi vs. sms ve maillerini almak istemesi ve/veya almayı durdurmak istemesi halinde 0 (850) 360-9696 numaralı üyelik hizmetleri hattını arayarak ya da merhaba@driveyoyo.com adresine mail göndererek taleplerini iletecektir. Üyelik hizmetleri, talepleri YOYO prosedürlerini dikkate alarak gerçekleştirecektir.

10. DÄ°ÄžER HÃœKÃœMLER

10.1 Ãœye, Ãœyelik ve bir YOYO Ãœye'si olmak için baÅŸvurmak suretiyle, tüm Ekleri ile birlikte bu SözleÅŸme'nin içeriÄŸine iliÅŸkin makul biçimde talep etmiÅŸ olabileceÄŸi tüm açıklamaları aldığını ve Ä°ÅŸbu SözleÅŸme tahtındaki üyelik taahhüt ve yükümlülüklerini dikkatlice gözden geçirdiÄŸini, okuduÄŸunu ve anladığını YOYO'a beyan eder. Ãœye ayrıca YOYO' nun Gizlilik Politikası'nı okuyup, anlayıp tüm hükümlerini kabul ettiÄŸini beyan eder ve Ãœye tarafından paylaşılan, Ãœye hakkında veya Ãœye'den toplanan her türlü bilginin, zaman zaman deÄŸiÅŸtirilebilen Gizlilik Politikası'na uygun olarak YOYO tarafından kullanılabileceÄŸini onaylar ve kabul eder.

10.2 Bu Sözleşme'yle Üye'ye tanınan haklar başkasına tamamen ya da kısmen aktarılamaz veya devredilemez. İşbu Sözleşme'yi YOYO' nun yazılı izni olmadan devretmeye çalışmak geçersiz olup, herhangi bir yürürlüğü ve geçerliliği olamaz. Üyelik ile temin edilmiş olan araç kartları, üyelik kartı vs. üyeliğin sonra ermesi ile geçersiz, kullanılamaz hale gelecektir. Bu materyallerin de üye tarafından iade edilmesi gerekir.

10.3 Üye'nin bu Sözleşme'de yer alan yükümlülüklerini yerine getirmede temerrüde düşmesi veya hükümlerine uygun hareket etmemesine bağlı olarak YOYO' ya verilecek hakların uygulanmasında gecikme yaşanması veya uygulanmaması, YOYO'nun bu hak ve yetkilerine halel getirmeyeceği gibi, bu hak ve yetkilerden feragat ettiği anlamına da gelmez. Aksi belirtilmedikçe, İşbu Sözleşme'de sunulan tüm yasal yollar, kanun ve hakkaniyet çerçevesinde her iki taraf için de mevcut bulunan yasal yollara alternatif ve ilave yasal yollar olarak değerlendirilecektir.

10.4 ÜYE, İşbu Sözleşme’yi imzalayarak YOYO' nun kendisine e-mail ve/veya sms, tüm iletişim yolları ve kanalları (facebook, twitter, instagram vb. sosyal medya platformları) ile gönderdiği tüm elektronik ticari iletilerin ve verilerin alımına onay vermiş sayılacaktır. ÜYE, 0 (850) 360-9696 no'lu çağrı merkezini arayarak vermiş olduğu onayı geri alma hakkına sahiptir.

10.4 Bu SözleÅŸme'nin herhangi bir ÅŸartı, hükmü, taahhüdü veya koÅŸulu herhangi bir sebeple geçersiz veya uygulanamaz sayılırsa; hükümlerin kalan kısmı, SözleÅŸme geçersiz bölüm olmadan akdedilmiÅŸ gibi yürürlükte kalmaya devam edecektir. Ayrıca, Taraflar geçersiz hükmün yerine, içerik ve ekonomik etki bakımından söz konusu hükme mümkün olduÄŸunca yakın olan geçerli bir hükmün konulması konusunda mutabıktırlar.

10.5 Bu SözleÅŸme’nin uygulanmasında çıkacak olan uyuÅŸmazlıklarda TC kanunları uygulanacak olup, Ä°stanbul Merkez mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olarak belirlenmiÅŸtir.

10.6 DeÄŸiÅŸtiÄŸi bildirilmedikçe üyelik sırasında girdiÄŸi telefon ve eposta adresleri geçerlidir.

E-posta Adresi: merhaba@driveyoyo.com

YOYO Bilgi Teknolojileri Turizm ve Ticaret A.Åž. / YOYO

Maslak Mah. Sümer Sok. Kar Plaza Blok No:4/11 Sarıyer/İSTANBUL

10.7 Çerezler ve Diğer Yöntemler

Üye, sitede bulunduğu süre boyunca “cookie” olarak da adlandırılan çerezlerin veya benzer iz sürme verilerinin Üye’nin kullandığı browser (internet tarayıcı) aracılığıyla üyenin bilgisayarına yerleştirilmesi veya farklı şekillerde bilgi toplanması söz konusu olabilir. Bu yöntemle istatistiki bazı bilgiler toplanır ve bunlar hizmetlerimizi geliştirmek amacıyla kullanılır.

Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamıza www.driveyoyo.com/tr/sozlesme linkinden ulaÅŸabilirsiniz.

10.8 DiÄŸer Siteler

Sitede, Üye’ye gönderilecek epostalarda veya reklamlarda yer alan linklerde ulaşılan sitelerin ve içeriklerinin doğruluğuna, erişilebilirliğine veya güvenilirliğine ilişkin YOYO’nun herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır. Üye’nin linkler aracılığıyla erişeceği sitelerin içeriklerine ilişkin YOYO’nun sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye’nin erişeceği sitenin gizlilik politikası da farklı olabilir.

10.9Sözleşmenin imzalanmasından doğacak olan damga vergisi, resim, harç vs. YOYO tarafından ödenecektir.

10.10Ekler İşbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçasını oluşturmakta olup, bu Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde ekler esas alınacaktır. Ekler YOYO' nun prosedürleri uyarınca herhangi bir onaya gerek olmaksızın revize edilebilecektir. Üye bu hususu peşinen kabul eder.

10.11Taraflarca mutabık kalınan bu sözleşme………….... tarihinde, aslı YOYO'ya iletilmek üzere taraflarca okunup mutabık kalınarak, imza altına alınmıştır.

11. Sorumluluğun sınırlandırılması

Yoyo gerek websitesi gerekse kullandığı yazılımlar, programlar, uygulamalar/aplikasyonlar, navigasyon/GPS sistemlerini titizlikle denetlemekte ve güvenlik tedbirleri almaktadır.  Ancak tüm tedbirlere raÄŸmen Kullanıcı/Ãœye cihazlarında bulunabilecek, teknik aksaklıklar veya kötü niyetli müdahaleler ve benzeri durumlar sonucunda veri kayıpları, eksiklikler, kesintiler ve/veya zararlar meydana gelebilmektedir.  

Yoyo, verdiği hizmetler çerçevesinde Kullanıcı/Üye’nin web sitesi, yazılımlar, programlar, uygulamalar/aplikasyonlar, navigasyon/GPS sistemleri gibi her türlü araca erişim, kullanım, bilgi/belge/dosya yüklenmesi/indirilmesi gibi her türlü işlem neticesinde ve/veya sebebiyle sözleşmenin ihlali, haksız fiil, işlemin kesintiye uğraması, hata, hırsızlık, imha, izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılmasından ve bunlar ya da bu mahiyette başka herhangi bir sebeple doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Aynı şekilde Yoyo bu işlemler esnasında herhangi bir kötü niyetli yazılım (visrüs, spyware, malware, worm, cookie vb) veya kötü niyetli dış müdahale nedeniyle gerek Kullanıcı/Üye gerekse üçüncü kişilerde meydana gelecek zararlardan sorumlu değildir.

12. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Yoyo, doÄŸrudan Ãœye/Kullanıcı tarafından saÄŸlanan (ve bu Ãœyelik ve Kullanım KoÅŸullarında belirtilen diÄŸer ÅŸekillerde elde ettiÄŸi) kiÅŸisel verilerinizi Taşıt/Araç Kiralama hizmeti çerçevesinde ve amacı ile baÄŸlı olarak yükümlülüklerinin ifası, kiÅŸinin tespiti, araç filosunun korunması amacıyla meÅŸru menfaatleri çerçevesinde kullanmaktadır.

Ayrıca Yoyo kişisel verilerinizi size mobilite hizmetleri sunmak, özel teklifler ve müşteri sadakat programları gibi pazarlama amaçları için toplar, işler ve saklar.

ÃœYE; resmi makamlarca talep edilmesi durumunda ya da duruma göre KVKK 5 ve 6. maddelerinde düzenlenen hukuki gerekçelerle (ayrıntılar için www.driveyoyo.com/tr/sozlesme KiÅŸisel Veri Politikası linki) gerekli olması halinde YOYO’nun sisteminde yer alan tüm kiÅŸisel bilgilerinin (iletiÅŸim bilgileri vs.) 3. KiÅŸiler ile paylaşılmasına peÅŸinen muvafakat eder. Bu hususa iliÅŸkin olarak YOYO’dan herhangi bir talepte bulunulmayacaktır. Bu husus gizlilik ve özel hayatın dokunulmazlığı hükümlerini ihlal olarak deÄŸerlendirilmeyecektir. 

Ayrıntılar için KiÅŸisel Veri Koruma Politikamıza www.driveyoyo.com/tr/sozlesme linkinden ulaÅŸabilirsiniz.  

Kişisel Verileriniz ile ilgili her zaman bilgi alma, düzeltme talep etme ve (veri sorumlusunun muhafaza hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydı ile) verilerin silinmesini talep etme hakkınız mevcuttur.

Ayrıntılar için KiÅŸisel Veri Aydınlatma Metnimize www.driveyoyo.com/tr/sozlesme linkinden ulaÅŸabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen KVKK madde 11’de düzenlenen haklarınız kullanmak istemeniz halinde aÅŸağıda belirtilen adrese Maslak Mah. Sümer Sok. Kar Plaza Blok No:4/11 Sarıyer/Ä°STANBUL  yazılı olarak veya merhaba@driveyoyo.com mail atarak taleplerinizi iletebilirsiniz.

Ayrıca meşru menfaat kapsamında kolluk kuvvetleri veya yetkili kamu kurumlarının talep etmesi halinde, özellikle trafik kazası veya ceza hükümlerini gerçekleştiren fiillerin meydana gelmesi halinde kişisel verileriniz aktarılacaktır.

GPS/konum bilgileri ve Bluetooth telefon bağlantı bilgileri

Yoyo sunduğu hizmet konsepti gereği, sürekli araçlarının konumlarını belirlemek zorundadır. Ancak araç Kullanıcı/Üye tarafından teslim alınıp, Yoyo’ya bildirdiği kiralama/kullanım süresi boyunca konum bilgileri takip edilmeyecektir. Kullanıcı/Üye’nin kiralama için talep ettiği/Yoyo’ya bildirdiği sürenin dolması durumunda, Kullanıcı/Üye Yoyo’ya süre uzatımı talebi iletmemesi halinde Yoyo artık konum bilgilerini tespit edecektir. Yoyo’nun bilgi ve iletişim sistemlerinin amacı, Kullanıcı/Üye kiracı ve sürücülerin kişisel verilerini toplamak değildir. Verilerin toplanması, saklanması ve kullanılması yalnızca araç filomuzu ve Yoyo'nun sözleşmeden doğan haklarını korumak amacıyladır.

Kiralanan araçta navigasyon aleti bulunması halinde Kullanıcı/Üye kullandığı ve navigasyon aletine işlenen bilgileri silmekle yükümlüdür. Yoyo’nun bu bilgileri silme yükümlülüğü bulunmamaktadır

Kullanıcı/Üye araç bluetooth bağlantısı kurarak telefon görüşmesi vb gerçekleştirmesi halinde, işlenen verilerin silinmesinden kendisi sorumludur. Yoyo’nun bu bilgileri silme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

(Her iki durumda da Yoyo’nun verileri silme olanağı da bulunmamaktadır, zira araçlar Yoyo personeli tarafından doğrudan teslim alınmayıp yazılım üzerinden konumu tespit edilerek sonraki kiracıya tahsis edilmektedir.)

Her iki durumda da işlenen verilerin silinmesi için fabrika ayarlarına getirilmesi yeterlidir.

 

Ä°lave bedeller eki

Üye, YOYO’ya üye olmakla, özellikle işbu Ek'te belirtilenler dâhil olup onlarla sınırlı olmamak üzere, YOYO’ya Sözleşme’de belirtilen masrafları, bedelleri ve ücretleri ödemeyi kabul eder. Taraflar, Üye’nin burada açıklanan eylemlerden herhangi birini gerçekleştirmesi halinde, bu bedellerin, YOYO'nun yapması muhtemel masrafları ile tutarlı olduğunu kabul ederler. İşbu Ek’te kullanılan, büyük harfle başlayan kavramlar Sözleşme’de bu kavramlara atfedilen anlamlarda olacaktır.

1. Aracın geç iadesi (aracın kullanımı için saatlik ücretlere ek olarak):

Gecikilen ilk saat için 100 TL, gecikme devamında her saat için 100 TL tahsil edilir fakat tahsil edilen azami tutar 500 TL ile sınırlı olacaktır. Geç kalınan her saat için saatlik ücret ve mesafe ücreti de ayrıca tahsil edilir.  Tahsil edilen tutarlar bir sonraki rezervasyon sahibi Ãœye’nin, rezervasyon saatinde ilgili aracın yerinde olmamasından kaynaklı yaÅŸamış olduÄŸu olumsuz durumun farklı bir araç saÄŸlayarak bertaraf etmektedir. Kiraladığı aracı zamanında iade etmek veya etmediÄŸi durumlarda oluÅŸacak sonuçları takip etmek, YOYO’ ya bilgi vermek, Ãœye’nin sorumluluÄŸundadır. YOYO cezai uygulamalar ile karşı karşıya kalmanızı istemez. Rezervasyon bitiÅŸ saatinde aracı teslim edemeyeceÄŸinizi ön görüyorsanız en az 60 dakika öncesinde müşteri hizmetleri ekibimiz ile temasa geçmenizi öneririz.

2.Aracın yakıt deposunun çeyreğinden azı dolu halde iadesi:

Bir YOYO aracı, yakıt deposunun çeyreğinden azı dolu (1/4) halde iade edildiği takdirde 100 TL ceza bedeli tahsil edilir. Bir sonraki rezervasyon sahibi Üye’ nin anlaşmalı yakıt istasyonuna kadar gidemeyecek kadar acil bir durumu veya yeterli yakıtı olmayabilir.

3.İptal edilen veya kısaltılan rezervasyonlar için bedeller:

Ãœye, bir rezervasyonu iptal etmek isterse;

 (a) EÄŸer iptal iÅŸlemi rezervasyon baÅŸlamadan 48 saat ve öncesinde gerçekleÅŸtiriliyorsa 50TL sabit hizmet ücreti uygulanır. Rezervasyon için açılan provizyondan bu 50 TL çekilerek, geriye kalanı serbest bırakılır. Kiralama bedeli ve mesafe bedeli alınmaz. (Faturada tutarın bir kısmı iptal veya deÄŸiÅŸiklik ücreti olarak, bir kısmı kullanım ücretleri ve rezervasyon ücreti olarak görünebilir).

(b) Eğer iptal işlemi rezervasyon başlamadan önceki son 12 saatten önce gerçekleştiriliyorsa rezervasyonun kiralama bedelinin %50’si + 50TL sabit hizmet ücreti provizyonundan çekilir, geriye kalan tutar serbest bırakılır. Mesafe bedeli alınmaz. (Faturada tutarın bir kısmı iptal veya değişiklik ücreti olarak, bir kısmı kullanım ücretleri ve rezervasyon ücreti olarak görünebilir).

 (c) EÄŸer iptal iÅŸlemi rezervasyonun baÅŸlamasına 12 veya daha az süre kala bir zamanda gerçekleÅŸtiriliyorsa, kiralama ücretinin tamamı üyenin rezervasyon için açılan provizyonundan tahsil edilir, provizyonun geriye kalanı serbest bırakılır. Mesafe bedeli ve 50 TL sabit hizmet ücreti uygulanmaz. (Faturada tutarın bir kısmı iptal veya deÄŸiÅŸiklik ücreti olarak, bir kısmı kullanım ücretleri ve rezervasyon ücreti olarak görünebilir).

(d) Üye, bir rezervasyonunun tarih değiştirme, kısaltma işlemi sadece aktif (başlayacak ve kullanımda olan) rezervasyonlarda gerçekleştirilebilir. Başlamış olan rezervasyonların tarihinde kısaltma işlemi uygulanamaz. Rezervasyonun kısaltılmasından dolayı herhangi bir ücret veya ek hizmet iadesi yapılmaz.

Ãœye, bir rezervasyonu belirtilen ÅŸartlar dışında iptal eder veya kısaltırsa, www.driveyoyo.com â€˜de yayınlanacak olan Ä°lave Bedeller Ek’inde daha ayrıntılı belirtileceÄŸi gibi, belirli deÄŸiÅŸiklik veya iptal ücretlerine tabi olacaktır.

YOYO, sadece rezervasyon bedelinin kesintisiz olarak iadesini sağlayan Ücretsiz İptal Güvencesi’ ni ek hizmet olarak sunar. Üye bu güvence paketini, rezervasyonu gerçekleştirirken eş zamanı olarak bedelini ödeyerek satın alır ve rezervasyonuna ekler, bu sayede rezervasyonunu aracı alış saatine kadar iptal edebilir ve sadece rezervasyon bedeli herhangi bir ücret kesintisi olmadan iade edilir. YOYO tarafından ÜYE namına tedarikçileri aracılığı ile sağlamakta olduğu, rezervasyonuna eklemiş olduğun ek hizmetlerin (Mini Hasar Güvencesi, Tam Sigorta, Vale Hizmeti vb.) iadesi yapılamaz. Kesintisiz ücret iadesinin koşulu Üye’nin geçmişe dönük borç bakiyesinin bulunmamasıdır.

e.Üye, rezervasyon oluşturduktan sonra ilk yarım saat içinde rezervasyonu bedelsiz olarak iptal edebilir/değiştirebilir.

f.Buna ek olarak, internet sitesi veya mobil aplikasyonlar üzerinden değil, bir Üye Hizmetleri temsilcisi tarafından yapılan rezervasyonlar, uzatmalar veya iptaller için Üyelere 10 TL tutarında bir Rezervasyon Hizmet Bedeli kesilecektir.

4.Aracın kirli halde iade edilmesi:

Bir YOYO aracının içi kirli (yiyecek/içecek atıkları vb.) halde iade edildiği taktirde 100 TL ceza bedeli tahsil edilir. Aracın bir sonraki rezervasyon sahibi Üye ‘ye teslim edilemeyecek durumda olduğunun tespit edilmesi halinde ise detaylı iç temizlik bedeli ve aracın temiz olarak aynı lokasyona dönene kadar geçen süredeki kiralama bedeli ile birlikte ilgili Üye’den tahsil edilir.

5.Aracın alındığı lokasyondan farklı bir lokasyona/yere bırakılması:

Bir YOYO aracının rezervasyon bitiminde alındığı lokasyondan farklı bir yere bırakılması durumunda 250 TL ceza bedeli kesilir. Aynı şekilde aracın rezervasyon bitiminde sınırlı saatlerde hizmet veren park alanlarına bırakılması durumunda 250 TL ceza bedeli tahsil edilir. Aracın aynı lokasyona dönene kadar geçen süredeki kiralama ve mesafe bedeli de ilgili Üye’ den tahsil edilir

6.Araçta sigara içilmesi:

Bir YOYO aracında sigara içilmesi durumunda (camlar açık dahi olsa) 100TL ceza bedeli kesilir.

7.Evcil hayvanların kutusuz taşınması:

Bir YOYO aracında özel kilitli kutusunda olmadan evcil hayvan taşınması durumunda 100 TL ceza bedeli kesilir. Aracın bir sonraki rezervasyon sahibi Üye ‘ye teslim edilemeyecek durumda olduğunun tespit edilmesi halinde ise detaylı iç temizlik bedeli aracın işten kalma bedeli ile birlikte ilgili Üye’den tahsil edilir.

8.YOYO anahtarının kaybolması veya çalınması:

Bir YOYO aracının anahtarı kaybolur, çalınır veya iade edilmezse, Üye’den anahtar masrafı ile birlikte 250 TL ceza bedeli ve aracın işten kalma bedeli tahsil edilir.

9.HGS/ Köprü Geçişleri:

HGS geçiş sistemleri ve bunlara ilişkin tüm idari ve cezai ödemeler, ilgili tutarın yüzde ellisi (%50 si) kadar ek hizmet bedeli ile birlikte tahsil edilir. Köprü ve yol ücretlerinin tahsilatı dönemsel periyodlarda toplu olarak ayrı yapılır.

10.Trafik ve Park Cezası:

Ãœye’nin kullanımında iken düzenlenip de YOYO’ya tebliÄŸ olan trafik cezaları, park cezaları vs. tüm cezalar YOYO tarafından ödenip, Ãœye’ye fatura edilir. Bu iÅŸleme iliÅŸkin olarak da Ãœye’den ilgili tutarın  yüzde ellisi  (%50 si) kadar ek  hizmet bedeli ile birlikte tahsil edilir.

11.YOYOkart Yenilenmesi:

Üyenin YOYO Kart’ını kaybetmesi/çaldırması durumunda 25 TL kart yenileme bedeli tahsil edilir.

12.Hasar Dosya Bedeli:

Üyelerden sorumlu olduğu hasar bedeli haricinde hasar başına 50 TL hizmet bedeli tahsil edilir. Hasar bedelleri ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen Üyelik Sözleşmesinin 5.2. maddesini inceleyiniz.

13.Hasar Bedeli:

Bir kaza durumunda, eğer bir Hasar Güvence Paketi satın alınmamış ise, Üye’ Hasarın aracın segmentine göre 3000 TL -5000 TL’sine kadar olan tutarından sorumlu olacaktır. YOYO’nun sorumluluğu poliçe tutarları dahilinde sigorta uygunluk şartları kapsamında geçerli olacaktır. Hasar bedeli YOYO’nun takdiriyle değişikliğe tabidir. Sözleşmenin 5 maddesinde öngörüldüğü üzere, bir Üyenin, geçerli Hasar bedelini aşanlar dâhil olmak üzere, Üyenin Sözleşmenin şartlarına uymamasından doğan ilgili tüm zararlar ve masraflardan sorumlu olabileceğini unutmayınız.

14. Farklı Kişilere Araç Kullandırma:

YOYO araçlarının rezervasyon sahibi (Üye) dışında herhangi bir kişi veya kişilere kullandırılması durumunda üyeden 1.000 TL ceza bedeli tahsil edilir.

15. Hız Aşımları:

YOYO araçlarının farklı hız limitleri bulunmaktadır. Bu limitler sürüş güvenliği ve mesafe ücretleri doğrultusunda belirlenmiştir. Limitlerin aşılması halinde üyelerimizin güvenliği tehlike altına girdiği gibi arabaların yakıt tüketimleri de değişmekte, mesafe ücretleri sapmaktadır. Bu nedenlerle rezervasyon süresi içerisinde her bir hız limiti aşımı için 100 TL ceza bedeli tahsil edilir.

16.DiÄŸer Ceza Bedelleri:

Aşağıdaki YOYO kurallarının ihlalinden dolayı Üyelerden ihlal başına 250TL tutarında bir ceza bedeli tahsil edilir.

-Aracın farlarını söndürmeyip akünün azalması/bitmesine sebebiyet vermek

-Rezervasyon bitişinde elektrikli bir aracın fişini takmamak

-Aracın onarılmasını veya temizlenmesini (içeriden veya dışarıdan) gerektiren bir hasar görmesine neden olmak

-Araçla alakalı bir hırsızlığı, vandalizmi ya da hasarı YOYO’a hemen bildirmeme vs. gibi, YOYO’YU veya diğer Üyeleri sıkıntıya sokan herhangi bir kusur veya ihmal için Üye’ye yukarda belirtilen ceza bedeli kesilecektir.

-YOYO kartın rezervasyon sürecinde Üye’nin yanında bulunmamasından kaynaklı yaşananlar teknik sorunlar (aracın blokaj durumunda kalması vb.)

Yukarıda belirtilen cezaların uygulanmasında aynı YOYO aracını kullanacak olan bir sonraki üyenin bildirimleri esas alınır. Bu nedenle, üyelerin Araç Kullanım Kuralları’nın 4.2. maddesinde yer aldığı gibi aracı kullanmaya başlamadan önce; aracın içi ve dışını dikkatlice kontrol ederek; tespit ettikleri hasar ve/veya diğer problemleri derhal merhaba@driveyoyo.com adresine mail göndermeleri ya da YOYO Çağrı Merkezi’ ne - 0 (850) 360-9696 - bildirmeleri gerekmektedir. Aksi halde araçta rezervasyon dönemi veya öncesinde oluşmuş olan tüm hasar masrafları ve diğer problemlerin yol açtığı masraflardan üye sorumlu olacaktır. Bir üyenin bir veya birden fazla ceza alması durumunda, YOYO üyeliği askıya alınabilinir, iptal edilebilinir veya fesedilebilinir.

Ä°lave Notlar

Sözleşmenin YOYO tarafından iptali durumunda, Üye’ nin sahip olduğu YOYOkart’ı YOYO Genel Müdürlük Üyelik Hizmetleri birimine posta yoluyla göndermesi gerekmektedir.

Üyeliğinin iptalini kendisi talep eden Üyeler için ise ilerleyen dönemlerde üyeliğin tekrar aktive edilme olasılığına karşın kartlarını muhafaza etmeleri gerekmektedir.

 â€œKiÅŸisel verilerin iÅŸlenmesi” kavramının, kiÅŸisel verilerimin YOYO Bilgi Teknolojileri Turizm ve Ticaret A.Åž. (YOYO) tarafından herhangi bir yolla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, deÄŸiÅŸtirilmesi, silinmesi veya yok edilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması veya baÅŸka bir ÅŸekilde elde edilebilir hale getirilmesi, üçüncü kiÅŸilere aktarılması, kullanılmasının sınırlanması/engellenmesi amacıyla iÅŸaretlenmesi veya tasniflenmesi gibi bir iÅŸlem veya iÅŸlemler bütünü olduÄŸu konusunda bilgi sahibi olduÄŸumu ve bu kapsamda YOYO ve/veya YOYO ile iÅŸbirliÄŸindeki 3. kiÅŸi firmalar tarafında kiÅŸisel verilerin iÅŸlenmesine rıza gösterdiÄŸimi kabul ve beyan ederim.

Okudum, anladım, sözleşmenin bir nüshasını e-posta yolu ile/elden teslim aldım.

Yoyo Bilgi Teknolojileri ve Turizm Ticaret Anonim Åžirketi
Maslak Mah. Sümer Sok. Kar Plaza Blok No:4/11 Sarıyer/İSTANBUL
Mersis No : 0982041410400014

Lütfen üyelik tipinizi belirleyin:

İşbu Sözleşmeye istinaden tarafıma ait her türlü ücretlerin, trafik cezalarının ve masrafların aşağıda numarası yazılı olan kredi kartımdan ödenmesini rica ediyorum.